нашите услуги

в кое сме най-добри

 

Счетоводство

Счетоводно обслужване

 • Абонаментно счетоводство
 • Еднократно счетоводно приключване
 • Осчетоводяване на разходи за работни заплати, осигуровки и данъци
 • Обработка и осчетоводяване на първични счетоводни документи
 • Обработка на касови и банкови разплащания;
  Съставяне на справки за вземания и задължения от клиенти и към доставчици;
 • Класифициране на дълготрайни материални активи (ДМА), изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план;
 • Подготовка и регистрация по ДДС;
 • Ежемесечно подготвяне и подаване на справки-декларации по ДДС, дневници за покупки и продажби;
 • Изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ и VIES декларации;
 • Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;
 • Съставяне на годишни финансови отчети; Подаване на данъчни декларации и справки за НСИ;
 • Изготвяне на необходими документи и справки за проверки и ревизии;

трз

ТРЗ услуги-отчитане на персонала

 • Консултация при наемане и освобождаване на персонал;
 • Изготвяне и регистрация на трудови договори, допълнителни споразумения, граждански договори;
 • Изготвяне и регистрация на заповеди за прекратяване на трудови правоотношения;
  Регистрация и прекратяване на самоосигуряващи се лица;
 • Попълване на трудови и осигурителни документи;
 • Изготвяне на месечни ведомости за работна заплата и фишове;
 • Изготвяне на платежни документи за плащане на дължимите осигуровки;
 • Подаване на болнични листове към НОИ;
  Изготвяне на служебни бележки;
 • Отчет на разходите за заплати и осигуровки;
  Представителство пред НОИ и НАП при проверки и ревизии.

данъци

Данъчни и Счетоводни консултации

Услугата данъчни и счетоводни консултации, която ние в МСС КОНСУЛТ ООД предлагаме помага за  успешното развитие на всяка фирма. Най-често те са свързани с всякакви въпроси касаещи данъци, счетоводство, планиране, анализиране, рентабилност на предприятието, администрация, персонал и други .

Ние непрекъснато  се информираме и предлагаме адекватни консултации за бизнеса Ви. Стремим да сме абсолютно обективни при нашите консултации и твърдо стоим зад думите си. Имаме богат опит в разрешаването на сериозни казуси, спестявайки Ви главоболия и финанси.

При упълномощаване от страна на клиента, ние го представляваме  пред официалните органи, в случай на извършване на финансови и данъчни ревизии, проверки от НОИ и Инспекция по труда.

регистрция

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

 • Консултация за най-подходящата форма за вашето дружество – ЕООД; ООД; ЕТ; АД и т.н.;
 • Подготовка на документи за регистрация;
 • Асистиране при откриването на набирателна сметка;
 • Вписване в агенцията по вписвания;
 • Регистрация по закона за данък добавена стойност (ЗДДС).

проекти

Консултации и Подготовка на Проекти за Държавно и Европейско Финансиране

• Предоставяне на консултации за възможностите за кандидатстване, съгласно спецификите на клиента;
• Подготовка на целия пакет документи за кандидатстване;
• Организация и управление на проекти по национални, европейски и международни финансови програми за безвъзмездна помощ;
• Други консултантски услуги в областта на безвъзмездното финансиране, подпомагащи изграждането на проектна идея и нейното успешно реализиране

ПАКЕТИ

Абонамент според вашите изисквания

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

4400 | гр.Пазарджик | ул.”Иван Вазов”N 5/ сградата на Брокс/| етаж 1 | офис 10

0887622242 | 0888613684

e-mail: [email protected] | [email protected]